Esbats và Sabbats – Ngày thánh cho phép thuật

Mỗi tôn giáo đều có ngày cấp quyền, tôn kính và cử hành riêng. Wicca không khác gì về vấn đề này. Những ngày lễ mà Wiccans cử hành được gọi là ngày sa-bát, hay tám ngày trọng đại của Chúa Thánh Thần. Chúng xảy ra khoảng sáu tuần một lần và cho biết sự […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.