Hoa thủy tinh nhúng thủ công

Dippity Glass Crafts là một trong những sở thích phổ biến của những năm 70. Nó còn được gọi là “Wire Dip Craft”, “Dip It Fantasy Film”, “Dippity Glass”, “Formafilm” và “Fun Film”. Tuy nhiên, những sản phẩm phục vụ cho nghề này hiện nay hầu như không tìm thấy ở đâu. Trong tìm kiếm […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.