R cho Hương Thảo, R cho Ký Ức

“Có Rosemary, đó là nhớ; cầu nguyện cho bạn, tình yêu, hãy nhớ. Và có suy nghĩ, đó là suy nghĩ.” -William Shakespeare (Hamlet, Màn 4, Cảnh 5) Tên gọi chung: cây mê điệt Tên thực vật: cây hương thảo Gia đình: Lamiaceae – họ bạc hà Chi: cây mê điệt – Phạm vi từ […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Proudly powered by WordPress | Theme: Crimson Blog by Crimson Themes.